• Privacy

  Privacyverklaring
  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Verheijde streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. U heeft het recht ten aller tijde uw gegevens in te zien, aan te laten passen, over te laten dragen of te laten verwijderen. Voor details over hoe wij uw gegevens beschermen, kunt u in de praktijk vragen het protocol ‘Privacywetgeving’ in te mogen zien.

  Categorieën persoonsgegevens
  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
  Dit zijn gegevens die je mag verwachten dat een tandarts nodig heeft zijn werk te kunnen beoefenen ter bevordering van de gezondheid en het uit kunnen voeren van zijn/haar diensten:
  • NAW gegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • BSN nummer;
  • E-mailadres(sen);
  • Telefoonnummer(s);
  • Gegevens betreffende uw algehele gezondheid;
  • Tijdstip van uw afspraak;
  • Data over (behandel)bezoek;
  • Data over de staat van de mondgezondheid;
  • Soort (uitgevoerde of uit te voeren) verrichtingen met bijhorende kosten;
  • Röntgenfoto’s;
  • De naam van uw zorgverzekeraar;
  • De naam van uw andere zorgverleners;

  Grondslag voor gegevensverwerking
  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

  Doeleinden gegevensverwerking
  De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven;
  • Het bijhouden van uw medisch dossier;
  • Het inplannen van een afspraak;
  • Het uitvoeren van een behandeling;
  • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
  • Het versturen van een bevestiging of herinnering e-mail;
  • Het versturen van een factuur of betalingsverzoek;
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Denk hieraan aan kaakchirurg, huisarts, tandtechnisch laboratorium of factoringbedrijf. Hierbij beperken we ons tot alleen de noodzakelijke gegevens, zoals NAW gegevens en BSN nummer* (*alleen andere zorgverleners/instellingen)

  Bewaartermijnen
  Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. U heeft het recht deze gegevens eerder te laten verwijderen.

  Beveiligingsmaatregelen
  Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacy beleid is opgesteld en geïmplementeerd. Uw gegevens zijn beveiligd met meerdere geëncrypte wachtwoorden achter software ontwikkeld voor tandheelkundige praktijk.

  Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
  Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

  Het gebruik van cookies
  Wij hebben gekozen geen gebruik van cookies te maken op onze website. Met behulp van cookie detectoren scannen wij geregeld of er eventuele cookies van derden op ons website te vinden zijn

  Uw rechten
  Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar info@tandartspraktijkverheijde.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 071- 5170748 Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

  Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de praktijk of als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de praktijk vindt u hier. Die van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.